Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen rekisteriseloste ja informointiasiakirja 30.1.2018

Rekisterinpitäjä

Posicraft Oy
Wanhan Amiksen polku 3B, 16300 Orimattila

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Seppo Kirmanen
Wanhan Amiksen polku 3B, 16300 Orimattila puh. +358 3 777 4331
seppo.kirmanen (at) posicraft.fi

Rekisterin nimi

Posicraft Oy:n asiakas-, viestintä- ja markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Posicraft Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen. Yhteystietoja käytetään asiakassuhteiden hoidossa sekä viestintä- ja markkinointitarkoituksissa. Tietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

Rekisteröidyt tiedot

Rekisteriin tallennetaan muun muassa
• Yrityksen nimi ja yhteystiedot
• Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, asema, ammattinimike ja yhteystiedot • Asiakaskontaktit sekä myynti- ja huoltosuhde

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti
• Asiakassuhdetta perustettaessa, tietoja ylläpidetään niiden muuttuessa • Yritykseltä ja yhteyshenkilöltä itseltään
• Kotisivuille tulevien rekisteröitymisten kautta
Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön.

Tietojen siirto EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei pääosin siirretä kolmansille osapuolille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tarpeen mukaan henkilötietolain sallimissa rajoissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteristä ei ole manuaalista aineistoa. Rekisterissä olevat tiedot on rajattu oman henkilöstön käyttöön henkilökohtaisten salasanojen taakse. Rekisteritiedot ovat vain Posicraft Oy:n henkilökunnan käytössä näiden tehtävien toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä sitoo vaitiolovelvollisuus. Automaattisessa tietojenkäsittelymuodossa oleva aineisto suojataan käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle.

Evästeet

Posicraft Oy käyttää sivuillaan evästeitä, joiden avulla keräämme tilastotietoa kävijämääristä ja sivuston toimivuudesta. Evästeet ovat tärkeitä myös teknisistä syistä sekä käyttäjille kohdennetun sisällön näyttämiseksi. Käyttäjä voi halutessaan poistaa evästeet selaimen asetuksista. Säilytämme keräämiämme tietoja luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti, emmekä kerää kävijöistä tarpeettomia tietoja. Haluamme että toimintamme on läpinäkyvää ja käyttäjät saavat halutessaan tietoonsa itseään koskevat keräämämme tiedot ja pyytää niiden poistamista.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetuksia.

Lisätietoa evästeiden käytöstä ja kerätyistä tiedoista saat ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan.
Löydät lisätietoa evästeistä myös Viestintäviraston sivuilta.

Wanhan Amiksen polku 3 B, 16300 Orimattila e-mail: posicraft@posicraft.fi • >web: www.posicraft.fi
puh. 03-777 4331 • Krnro: 576.222 • Y 0955680-6 • Alv.rek.• Kotipaikka: Helsinki